Skip to content

Hieronder treft u de algemene en betalingsvoorwaarden van BCRUITMENT: Artikel 1. Toepasbaarheid 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk onderdeel uit van: alle offertes door de hiervoor genoemde bedrijven, afzonderlijk of gezamenlijk  uitgebracht voor door hen, afzonderlijk of gezamenlijk, te verrichtend diensten; alle overeenkomsten, die de hierboven genoemde bedrijven sluiten over de te  verrichten diensten en op de diensten en werkzaamheden die zijn verricht voor  het sluiten van een definitieve overeenkomst. 

 1. Voorwaarden van de opdrachtgevers van BCRUITMENT die de opdrachtgevers op offertes van of overeenkomsten met BCRUITMENT van toepassing (willen) verklaren, zijn niet van toepassing, tenzij BCRUITMENT uitdrukkelijk schriftelijk met de  toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden instemt. Afwijkingen van deze  voorwaarden of van de tussen BCRUITMENT en opdrachtgever gesloten  overeenkomst zijn uitsluitend van kracht indien deze door BCRUITMENT schriftelijk  zijn bevestigd. 

1.1 Onder BCRUITMENT wordt verstaan: 

 • BCRUITMENT statutair gevestigd te Mijdrecht; KvK 76216683; 1.2 Onder opdrachtgever / wederpartij wordt verstaan:

Degene die de opdracht verstrekt aan BCRUITMENT, alsmede iedere (rechts)- persoon tot wie BCRUITMENT aanbiedingen en offertes verricht, alsmede degene die  aan BCRUITMENT aanbiedingen en offertes richt en degene van wie BCRUITMENT opdracht verkrijgt, c.q. degene met wie BCRUITMENT een overeenkomst aangaat en  voorts degene tot wie BCRUITMENT in enige rechtsbetrekking staat. 1.3 Onder opdracht wordt verstaan: 

 • De overeenkomst tot recruitment (o.a. werving en selectie) van personeel door BCRUITMENT ten behoeve van indiensttreding bij opdrachtgever / wederpartij (verder te noemen opdrachtgever) of ten behoeve van het inlenen van  detachering-/uitzendkrachten door opdrachtgever; 
 • De overeenkomst tot het verlenen van consultancy (o.a. personeel advies) door BCRUITMENT ten behoeve van opdrachtgever.

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op: 

 • Alle opdrachten, overeenkomsten en aanbiedingen inzake recruitment & consultancy (o.a. werving en selectie van arbeidskrachten – al dan niet op detachering c.q. uitzendbasis) en/of inzake personeel & organisatie  adviesdiensten door BCRUITMENT aan opdrachtgever. 
 • Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 Onder producten / diensten / opdracht wordt verstaan: 

Al hetgeen onderwerp is van met BCRUITMENT aangegane of aan te gane  overeenkomsten, met betrekking tot zaken, het uitvoeren van een opdracht,  waaronder de verrichten van diensten, zoals bij werving & selectie, geven van advies  en het ontwikkelen van modellen of systemen op het gebied van personeel en  organisatie. 

1.6 Een recruitment (werving en selectie-) of uitzendopdracht wordt geacht  geslaagd te zijn uitgevoerd: 

Indien opdrachtgever een arbeidsovereenkomst sluit met een door BCRUITMENT geselecteerde kandidaat, dan wel indien opdrachtgever een door BCRUITMENT geselecteerde kandidaat op andere wijze de werkzaamheden laat uitvoeren, dan wel  op urenregie c.q. calculatie de opdracht laat uitvoeren.

1.7 Een kandidaat wordt verondersteld te zijn geselecteerd door BCRUITMENT nadat: 

 • Opdrachtgever het curriculum vitae of resumé van de kandidaat per email, per post of per fax van BCRUITMENT heeft ontvangen of wanneer de kandidaat met naam en toename door BCRUITMENT mondeling is geïntroduceerd. 
 • Het is opdrachtgever niet toegestaan de kandidaat waarvan het curriculum Vitae of resumé is ontvangen en in 1e instantie door de opdrachtgever is afgewezen, tenminste gedurende 12 maanden na dagtekening buiten medeweten van  BCRUITMENT te benaderen dan wel een arbeidsovereenkomst aan te bieden,  rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect  te werk te stellen zonder daarbij BCRUITMENT te hebben geïnformeerd, tenzij  schriftelijk anders is overeengekomen. 
 • Indien de opdrachtgever het hiervoor genoemde verbod overtreedt, is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan BCRUITMENT verschuldigd ter grootte van de in deze algemene voorwaarden genoemde  

bemiddelingsvergoeding ter hoogte van 25 % van het bruto jaarsalaris (incl.  vakantiegeld), tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen. 

1.8 Offertes van BCRUITMENT zijn: 

 • Vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 1 maand na dagtekening, tenzij anders overeengekomen en vermeld op de offerte.
 • Alle door BCRUITMENT gedane aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op opdrachtuitvoeringen, welke onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren worden gehanteerd. 
 • BCRUITMENT verwerpt uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van de opdrachtgever indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert en/of deze aan BCRUITMENT toezendt en/of verklaart dat deze op een overeenkomst  (opdracht) met BCRUITMENT van toepassing zijn. 

1.9 Totstandkoming van offertes van BCRUITMENT: 

 • De overeenkomst (opdracht) komt tot stand wanneer de aanbieding/offerte van BCRUITMENT door de opdrachtgever wordt aanvaard, echter BCRUITMENT behoudt zich het recht voor het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding, te herroepen. Een overeenkomst (opdracht) komt tot  stand na bevestiging door de opdrachtgever, hetzij schriftelijk, mondeling of door  een gedraging die in de dagelijkse communicatie mag worden opgevat als een  bevestiging (o.a. e-mail correspondentie). 
 • De overeenkomst (opdracht) komt tot stand, indien het door BCRUITMENT gedane aanbod onherroepelijk is, op het moment van de ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de opdrachtgever binnen de gestelde termijn. Na afloop van de door BCRUITMENT gestelde termijn, is de door BCRUITMENT gedane aanbieding/offerte vervallen. 
 • Indien de opdrachtgever een aanbod doet en/of een opdracht geeft, komt de overeenkomst (opdracht) tot stand op het moment dat BCRUITMENT dit aanbod en/of deze opdracht schriftelijk aanvaardt. 
 • Indien een aanvaarding door de opdrachtgever van het door BCRUITMENT gedane aanbod afwijkt, dan geldt deze aanvaarding als een nieuw aanbod van de opdrachtgever en als verwerping van het door BCRUITMENT gedane aanbod, ook indien slechts sprake is van een afwijking op de ondergeschikte punten. 
 • Ingeval de opdrachtgever een aanbod aanvaardt of een aanbod doet dan wel een overeenkomst (opdracht) aangaat middels een onbevoegde persoon is zulks volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever

Artikel 2. Uitvoering 

2.1 BCRUITMENT tracht de haar opgedragen activiteiten met grote zorgvuldigheid en  integriteit uit te voeren. 

2.2 Opdrachtgever is gehouden BCRUITMENT tijdig alle informatie, welke  redelijkerwijze in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kan zijn, ter  beschikking te stellen. De opdrachtgever garandeert BCRUITMENT alle medewerking  bij de uitvoering van de afgesproken werkzaamheden. 

2.3 Opdrachtgever is verplicht binnen 5 dagen na ondertekening van de  arbeidsovereenkomst met een door BCRUITMENT geselecteerde kandidaat  BCRUITMENT een kopie van deze overeenkomst te sturen. 

2.4 Indien opdrachtgever, of een aan opdrachtgever gelieerde onderneming, een door  BCRUITMENT geselecteerde kandidaat te werk stelt, anders dan in het kader van de  verstrekte opdracht, wordt de opdracht verondersteld geslaagd te zijn uitgevoerd en is  het hierin vermelde honorarium verschuldigd. 

2.5 BCRUITMENT voert opdrachten persoonlijk uit, dan wel laat dit in overleg met de  opdrachtgever deze uitvoeren door aangewezen medewerkers. Uitvoering van  projecten door ingeschakelde derden gebeurt slechts in overleg met de  opdrachtgever. BCRUITMENT blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de  opdracht. 

Artikel 3. Geheimhouding en vertrouwelijkheid 

3.1 Met betrekking tot de gegevens en informatie die in het kader van de opdracht  aan BCRUITMENT worden verstrekt, neemt BCRUITMENT de grootst mogelijke  zorgvuldigheid in acht. De opdrachtgever verplicht zich jegens BCRUITMENT ervoor  zorg te dragen dat BCRUITMENT gedurende de looptijd van de overeenkomst  (opdracht) en gedurende de periode dat BCRUITMENT een overeenkomst (opdracht)  uitvoert, door haar zelf de nodige maatregelen worden genomen om vertrouwelijke  informatie van welke aard dan ook, zo zorgvuldig mogelijk bekend te maken onder  mededeling dat deze informatie vertrouwelijk van aard is en als zodanig dient te  worden behandeld. 

3.2 Gegevens van de kandidaten dienen door opdrachtgeververtrouwelijk te worden  behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven. Een en ander behoudens  een wettelijke plicht tot openbaarmaking. 

3.3 BCRUITMENT verplicht zich ervoor zorg te dragen dat alle mensen bij  BCRUITMENT in loondienst en/of door BCRUITMENT beschikbaar gestelde derden  die de diensten verrichten en/of anderszins de overeenkomst (opdracht) uitvoeren,  een schriftelijke geheimhoudingsverplichting zijn aangegaan inhoudende dat alle  vertrouwelijke informatie, alsmede bedrijfsinformatie en/of zakelijke informatie en/of  informatie over haar relaties, welke bij de uitvoering van de overeenkomst (opdracht)  bekend kunnen worden c.q. jegens derden geheim worden gehouden. 3.4 Het staat de opdrachtgever niet vrij van BCRUITMENT ontvangen mondelinge  en/of schriftelijke gegevens en/of informatie aan te wenden voor andere doeleinden  dan ter uitvoering van orders van BCRUITMENT. Alle intellectuele eigendomsrechten,  waaronder auteursrechten, op deze gegevens/informatie blijven eigendom van  BCRUITMENT en zullen, voor zover in schriftelijke vorm, op verzoek van  BCRUITMENT onmiddellijk aan BCRUITMENT worden teruggezonden, evenals  kopieën daarvan, in welke vorm dan ook. 

Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten 

4.1 BCRUITMENT houdt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de  geest, die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de  overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin  rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. 

4.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen  computerprogramma’s, data, handboeken, werkwijzen, adviezen, (model)contracten 

en andere verglijkbare producten, al dan niet met inschakeling van derden te  verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

4.3 De opdrachtgever vrijwaart BCRUITMENT tegen alle aanspraken van derden ter  zake van beroep en/of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden  (zoals beroep op morele rechten, inbreuk op deze door derden gestelde en/of aan  derden toekomende auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en/of tekening  en/of modelrechten) op door de opdrachtgever aan BCRUITMENT verstrekte  producten, materialen en/of op enigerlei wijze vastgelegde informatie of tekeningen.  De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die aan BCRUITMENT opkomt ter  zake van deze aanspraken. 

4.4 De opdrachtgever vrijwaart BCRUITMENT tegen alle aanspraken van derden ter  zake van de kennisneming door ons van feiten, materialen, teksten en/of andere  inhoud van aan BCRUITMENT geleverde zaken en/of kennis die deze derde als  geheim beschouwt. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die aan  BCRUITMENT opkomt ter zake van deze aanspraken van derden. 4.5 De door BCRUITMENT geautoriseerde systeemgebruikers (kandidaten, klanten,  relaties, franchisenemers en andere gebruikers) kunnen geen recht ontlenen aan het  verkrijgen van systeemdata. De door BCRUITMENT gecreëerde gegevens (Cv’s,  inrichting data, html sjablonen en werkdocumenten) die door gebruikers tot stand zijn  gekomen blijven eigendom van BCRUITMENT. Gebruikers kunnen geen rechten  ontlenen om data te exporteren vanuit de systemen van BCRUITMENT om deze  vervolgens ten voordele van eigen gebruik te continueren. BCRUITMENT is producent  in de zin van de databankenwet en van gedeeld databankenrecht is geen sprake. Naast bescherming op grond van de DW verdienen de databanken van BCRUITMENT ook bescherming op grond van auteursrecht. Deze bescherming komt de databanken  toe op grond van de zogenaamde verzamelauteursrecht. 

Voor zover de litigieuze databanken niet beschermd worden door het auteursrecht en  het databankenrecht, worden zij beschermd op grond van de geschriftenbescherming. De gegevens van kandidaten worden openbaar gemaakt aan opdrachtgevers c.q. werkgevers om zo in staat te worden gesteld een keuze te maken uit diverse  kandidaten. Logischerwijs zijn ook deze data beschermd op grond van de  geschriftenbescherming. 

BCRUITMENT bewerkt en creëert vacatureomschrijvingen en is daarmee eigenaar  van de feitelijke gegevens, niet de gebruiker. De maker van vacatureteksten is  daarmee niet de eigenaar maar BCRUITMENT, immers zij heeft inbreng die leidt tot  publicaties. Dat houdt in dat vacatureteksten en het auteursrecht daarop berust bij  BCRUITMENT. 

Artikel 5. Overmacht 

5.1 Ingeval BCRUITMENT ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet in  staat is of slechts vertraagd in staat is de overeenkomst uit te voeren, dient de  opdrachtgever zonder dat dit recht op schadevergoeding geeft, BCRUITMENT de  keuze te laten de overeenkomst zelf te ontbinden dan wel BCRUITMENT uit te laten  werken over de termijn waarbinnen BCRUITMENT de verplichtingen zal nakomen.  Deze redelijke termijn zal maximaal drie maanden bedragen, waarna de  opdrachtgever na ingebrekestelling het recht heeft de overeenkomst te ontbinden. 5.2. Onder overmacht aan de zijde van BCRUITMENT is mede begrepen elke  omstandigheid buiten toedoen van BCRUITMENT ontstaan, waardoor de normale  uitvoering van de overeenkomst (opdracht) wordt verhinderd. Als dergelijke  overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval langdurige ziekte van  een specifieke deskundige die de diensten verricht, stakingen, verstoring van  energievoorzieningen, verkeersstoornissen, zeer slecht weer, maatregelen van  overheidswege, alsmede de gevolgen hiervan. 

5.3 Indien de opdrachtgever niet, of niet tijdig behoorlijk, ondanks sommatie met  daarin vermeld een redelijke termijn, voldoet aan enige (betaling-) verplichting 

voortvloeiende uit enige met BCRUITMENT gesloten overeenkomst, alsmede ingeval  van schorsing van betaling, aanvraag voor surséance van betaling, faillissement,  ondercuratelestelling, of liquidatie van de opdrachtgever zal BCRUITMENT gerechtigd  zijn om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst  of een gedeelte daarvan met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.  Opdrachtgever behoudt wel zijn betalingsverplichting 

5.4 Indien het bepaalde in voorgaand artikel zich voordoet en de opdrachtgever een  voordeel geniet die hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, heeft  BCRUITMENT het recht op vergoeding van de door BCRUITMENT opgelopen schade  ten belopen van de hoogte van dit voordeel. 

Artikel 6. Opdracht Recruitment (werving en selectie en/of  detacheren-uitzenden) 

6.1 Een opdracht tot Recruitment omvat de opdracht om een arbeidskracht te werven  en selecteren met het doel dat tussen deze arbeidskracht en de opdrachtgever een  rechtstreekse arbeidsverhouding tot stand komt. 

6.2 De opdracht kan mondeling en/of schriftelijk tot stand komen. Indien  BCRUITMENT een geschikte kandidaat aanlevert is de betreffende werkgever  (opdrachtgever) de hierin vermelde bemiddelingsvergoeding verschuldigd aan  BCRUITMENT, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

6.3 Een recruitmentopdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de  voorgestelde arbeidskracht accepteert. 

6.4 Het door de opdrachtgever inbrengen van kandidaten tijdens een  recruitmentprocedure zal als integraal onderdeel van de opdracht tot werving en  selectie worden beschouwd indien BCRUITMENT verzocht wordt hierin te  bemiddelen. Benoeming van een dergelijke kandidaat wordt aangemerkt als vervulling  van de opdracht. Als bemiddelingsfee zal in dit geval de helft van de hierin vermelde  vergoeding gerekend worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 6.5 Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de recruitmentwerkzaamheden van  BCRUITMENT, ongeacht geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid,  levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit,  een en ander onverminderd de objectieve en reële functiekenmerken en mits de  kandidaat voldoet aan de functiekenmerken. 

6.6 Bij een opdracht tot recruitment ligt de verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke  keuze voor een kandidaat en de daaruit voortvloeiende arbeidsovereenkomst bij de  opdrachtgever. De toekomstige werkgever dient zelf te zorgen voor het verifiëren van  onder meer de identiteit, diploma’s en andere (achtergrond)-gegevens van de te  benoemen kandidaat (kandidaten). 

Artikel 7. Opdracht Consultancy 

7.1 BCRUITMENT richt zich op het verstrekken van consultancy (o.a. personeel &  organisatie advies) aan bedrijven in brede zin en met name op het vastleggen van  procedures, opstellen van functieprofielen, arbeidsvoorwaarden, organisatie inrichting, reorganisatiebegeleiding, introductiebeleid, ontslagbegeleiding en  verzuimmanagement. 

7.2 BCRUITMENT legt, na oriënterende gesprekken, de opdracht schriftelijk vast en  legt deze ter ondertekening voor aan de opdrachtgever. De door BCRUITMENT en de  opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging geldt als grondslag voor de  opdracht. 

7.3 Wijziging van de opdracht (na overleg met BCRUITMENT) wordt beschouwd als  het verstrekken van een nieuwe opdracht. De voorwaarden blijven van kracht voor de  eerder verstrekte opdracht. Indien deze aanpassing leidt tot meer werk, zal dit als een  aanvullende opdracht worden bevestigd en gefactureerd. 

7.4 In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van  betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de 

opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander  onder voorbehoud van rechten. 

Artikel 8. Vergoeding 

8.1 De opdrachtgever is aan BCRUITMENT voor de recruitment opdracht  verschuldigd een bemiddelingsvergoeding van 25% van het bruto jaarsalaris incl.  vakantiegeld, uitgaande volledige werkweek en een vol jaar, ongeacht duur van het  dienstverband en het aantal werkuren– in geval van een volledige no cure, no pay  opdracht. Indien een andere schriftelijke prijsafspraak is overeengekomen met  opdrachtgever dan gelden deze overeengekomen prijsvoorwaarden (onder meer bij  semi no cure no pay-, uur regie-, detachering- en abonnement afspraken. 8.2 De bemiddelingsvergoeding is verschuldigd op het moment dat de opdrachtgever  voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook  aangaat met de arbeidskracht. De bemiddelingsvergoeding is opdrachtgever  verschuldigd binnen 14 dagen na afronding van de opdracht. 

8.3 De opdrachtgever is aan BCRUITMENT voor een detachering- c.q.  uitzendopdracht een vergoeding verschuldigd conform de omrekenfactor 2,5 bij  minimaal 1000 ingeleende uren. Het tarief is de omrekenfactor maal het  overeengekomen uurloon. De detacheringvergoeding wordt maandelijks gefactureerd  aan opdrachtgever 

8.4 Indien de opdrachtgever binnen een periode van 1000 uur na aanvang van de  detacheringovereenkomst door de kandidaat te werken uren een  arbeidsovereenkomst, dan wel andersoortige arbeidsverhouding met de betrokken  kandidaat aangaat, zal hij aan BCRUITMENT een terstond opeisbare, niet voor  matiging vatbare fee verschuldigd zijn. Deze fee bedraagt 25% van het laatst  geldende tarief voor de betrokken kandidaat, vermenigvuldigd met het aantal van de  in de inleenovereenkomst overeengekomen uren, gelegen in de periode vanaf de  aanvang van de voornoemde arbeidsverhouding tot het eind van de hiervoor  genoemde periode van 1000 uren. 

8.5 De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de kandidaat tijdelijk  geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van  artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. Indien de opdrachtgever zonder dat er sprake is van  overmacht tijdelijk geen werk heeft voor de kandidaat of de kandidaat niet te werk kan  stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan  BCRUITMENT het uurtarief te voldoen over het laatstelijk geldende of gebruikelijke  aantal uren. 

8.6 Gescheiden kosten voor de werving (bijvoorbeeld advertentiekosten, reis- en  verblijfskosten, kosten voor testen) worden na overleg met opdrachtgever gemaakt en  maken geen deel uit van de bemiddelingsvergoeding. Deze kosten worden tussentijds  of aan het einde van de opdracht gefactureerd aan opdrachtgever 8.7 Buiten het honorarium bij succesvolle vervulling, is opdrachtgever bij recruitment  of in het geval van een detacheringopdracht geen kosten verschuldigd tenzij hierover  uitdrukkelijke afspraken zijn gemaakt tussen BCRUITMENT en opdrachtgever 8.8 De opdrachtgever is aan BCRUITMENT voor consultancy – afhankelijk van aard  en duur van de opdracht – een vergoeding verschuldigd per uur. BCRUITMENT factureert maandelijks aan opdrachtgever de vergoeding die verschuldigd is voor  consultancy. 

Artikel 9. Garantieregeling 

9.1 Indien een door BCRUITMENT bemiddelde kandidaat binnen de proeftijd na  indiensttreding niet meer bij opdrachtgever in dienst is, zal BCRUITMENT, mits de  opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen aan BCRUITMENT heeft voldaan,  eenmalig, naar beste vermogen, een nieuwe kandidaat trachten te werven en te 

selecteren voor dezelfde functie waarin de eerste kandidaat bij de opdrachtgever  werkzaam is geweest. 

9.2 De opdrachtgever dient binnen veertien dagen na beëindiging van het  dienstverband met de eerste kandidaat BCRUITMENT schriftelijk op de hoogte te  stellen dat hij van deze garantieregeling gebruik wil maken, bij gebreke waarvan de  opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen. 9.3 Indien BCRUITMENT binnen 3 maanden na beëindiging van het dienstverband  met de eerste kandidaat er niet in slaagt een nieuwe kandidaat te werven en te  selecteren die bij de opdrachtgever in dienst treedt, betaalt BCRUITMENT 50% van  het door de opdrachtgever betaalde honorarium (dus niet van eventuele overige  kosten, waaronder het starttarief) aan de opdrachtgeverretour. Terugbetaling vindt  niet plaats indien de opdrachtgever in de garantieperiode de door de eerste kandidaat  vervulde functie zelf (al of niet via derden) heeft ingevuld. BCRUITMENT zendt in  geval van terugbetaling aan opdrachtgever voor dit bedrag een creditfactuur en  betaalt het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen daarna. 

9.4 Indien een door BCRUITMENT in het kader van deze garantieregeling  voorgestelde kandidaat bij de opdrachtgever in dienst treedt, of indien BCRUITMENT 50% van het honorarium heeft terug betaald, of indien de opdrachtgever in de  garantieperiode zelf (al of niet via derden) heeft ingevuld, is BCRUITMENT van haar  verplichtingen uit hoofde van dit garantieartikel gekweten. 

De garantie betreft uitsluitend gebreken, voor zover niet uitgezonderd, die zich  openbaren binnen de, bij elke overeenkomst (opdracht) afzonderlijk aangegeven  garantieperiode, te rekenen met de factuurdatum. Reclamering op grond van garantie  dient onverwijld, doch in ieder geval 7 dagen na ontstaan van het gebrek, schriftelijk  te geschieden, bij overschrijding waarvan elke garantieverplichting van BCRUITMENT vervalt. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid en overmacht 

10.1 Uitdrukkelijk wordt uitgesloten de aansprakelijkheid van BCRUITMENT ter zake  van: 

 • Schade die direct of indirect ontstaat, door het zelf interpreteren en/of onoordeelkundige gebruik van de door BCRUITMENT verstrekte kennis, informatie en andere adviezen welke door BCRUITMENT geleverd heeft. 
 • Schade, die direct of indirect ontstaat, doordat de activiteiten van BCRUITMENT niet en/of tijdig verricht kunnen worden, ten gevolge van gebeurtenissen en omstandigheden, die BCRUITMENT volgens wet, rechtshandeling die in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, niet toe te rekenen zijn. 
 • Schade, die opdrachtgever, zijn personeel of derden, direct of indirect lijden bij het ontplooien van activiteiten door BCRUITMENT, tenzij deze schade het gevolg is van opzettelijk schadelijk handelen of grove schuld van BCRUITMENT en door  haar gevolmachtigde personen en tenzij BCRUITMENT ter zake voor deze  schade verzekerd is. 

10.2 Een eventuele aansprakelijkheid is begrensd tot het bedrag dat BCRUITMENT voor de werkzaamheden in het kader van de betreffende opdracht heeft ontvangen tot  een maximum van € 5.000,- . Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half  jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot  maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken  van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen zes maanden na het  ontdekken van de schade te zijn ingediend. 

10.3 Voor de beslissing om met een door BCRUITMENT geselecteerde kandidaat een  arbeidsovereenkomst aan te gaan blijft opdrachtgever verantwoordelijk. 10.4 BCRUITMENT kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of  verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of 

nalaten van een door BCRUITMENT geïntroduceerde kandidaat met wie de  opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden,  (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door BCRUITMENT, een  arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan. 

10.5 Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever BCRUITMENT onjuiste of  onvolledige informatie heeft verstrekt, is BCRUITMENT voor de daardoor ontstane  schade niet aansprakelijk. 

10.6 Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een grove fout  van BCRUITMENT die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is BCRUITMENT voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het  honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, met een  maximum van € 5.000, -. 

10.7 Ingeval van een gezag via een gedane rechterlijke uitspraak, een rechter mocht  oordelen dat voorgaande artikel voor de opdrachtgeveronredelijk bezwarend is, dan is  BCRUITMENT nimmer voor meer aansprakelijk dan waarvoor zij verzekerd is. 10.8 Ingeval van opzet of grove schuld van BCRUITMENT ondergeschikten, dan wel  een door BCRUITMENT ingeschakelde derde, is BCRUITMENT nimmer aansprakelijk  voor gevolgschade, bedrijfsschade of andere indirecte schade. De aansprakelijkheid  van BCRUITMENT is altijd beperkt tot de directe schade aan goederen en/of lijf of  leden van de opdrachtgever c.q. bij opdrachtgever in dienst zijnde medewerkers en  als dan uitsluitend tot aan het bedrag waarvoor BCRUITMENT is verzekerd. 10.9 Hoe dan ook is BCRUITMENT nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,  waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de  onderneming van opdrachtgever, die op enigerlei wijze verband houdt met dan wel is  veroorzaak door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door  BCRUITMENT, behoudens opzet of grove schuld van BCRUITMENT. 10.10 BCRUITMENT heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de  schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken, waarbij opdrachtgever  hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen. 

10.11 BCRUITMENT is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van  bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of  de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, BCRUITMENT of derden. 10.12 Opdrachtgever vrijwaart BCRUITMENT voor alle vorderingen van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden  door BCRUITMENT samenhangen, in het bijzonder voor vorderingen van derden  wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan BCRUITMENT onjuiste  of onvolledige informatie heeft verstrekt, behoudens opzet of grove schuld van  BCRUITMENT. 

10.13 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een  arbeidskracht. BCRUITMENT is niet aansprakelijk indien de arbeidskracht niet blijkt te  voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever. 10.14 De opdrachtgever vrijwaart BCRUITMENT voor alle schade die zij aan derden  toebrengt, waarvan de opdrachtgeverstelt dat deze veroorzaakt is door BCRUITMENT of door bij BCRUITMENT in dienst zijnde mensen of door BCRUITMENT ingehuurde  derden, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel. 

10.15 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die veroorzaakt is ten  gevolge van het voldoen van de apparatuur, omgeving en/of informatie en/of  instructies van de opdrachtgever. BCRUITMENT is nimmer aansprakelijk voor  inlichtingen of informatie of toezeggingen welke zijn verstrekt door mensen die bij  BCRUITMENT in dienst zijn of door BCRUITMENT beschikbaar gestelde derden,  behoudens wanneer deze schriftelijk door BCRUITMENT zijn bevestigd.  BCRUITMENT is nimmer aansprakelijk voor door mensen bij BCRUITMENT in  loondienst of door BCRUITMENT beschikbaar gestelde derden, verstrekte adviezen  behoudens wanneer deze schriftelijk door BCRUITMENT zijn bevestigd. Zulks met  inachtneming van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 11. Betaling en prijzen 

11.1 Factuurbetaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum door de opdrachtgever  aan BCRUITMENT te zijn voldaan middels overmaking op het door BCRUITMENT aangegeven bankrekeningnummer, tenzij partijen daarvan in onderling overleg  schriftelijk zijn afgeweken, dan wel deze voorwaarden opzij gezet worden door meer  specifieke voorwaarden, mits daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen. Betaling dient te  geschieden in Nederlandse valuta (euro). Datum van betaling is de dag waarop de  bank het tegoed van BCRUITMENT crediteert. 

11.2 Na het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat  ingebrekestelling is vereist en is hij vanaf dat moment een rente verschuldigd van 2%  per maand of, indien hoger, de wettelijke rente over het nog openstaande bedrag.  Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend. 11.3 Daarnaast heeft BCRUITMENT het recht zonder nadere ingebrekestelling of  aanzegging alle met de invordering van het verschuldigde gepaard gaande kosten,  gerechtelijke of buitengerechtelijke, op opdrachtgever te verhalen. De vergoeding van  buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de  verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 175,-. 

11.4 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het  factuurbedrag dienen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur aan  BCRUITMENT schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan  opdrachtgever geacht wordt de verrichte dienst goedgekeurd te hebben. Reclames  schorten de betalingsverplichting niet op. 

11.5 De door BCRUITMENT opgegeven prijzen en/of tarieven zijn exclusief BTW en  overige op de uitvoering van de overeenkomst (opdracht) vallende overheidslasten en  zijn gebaseerd op uitvoering van de opdracht onder normale omstandigheden. 11.6 Wijzigingen door nadere kosten die de uitvoering van de overeenkomst  (opdracht) beïnvloeden waaronder tarieven van ingeschakelde derden en/of verhoging  van en/of nieuwe belastingen en heffingen zullen steeds door BCRUITMENT mogen  worden doorberekend in de prijzen en/of tarieven, mits duidelijk en schriftelijk en tijdig  van tevoren aangekondigd. De opdrachtgever zal van een wijziging in het tarief,  veroorzaakt door hierboven genoemde oorzaken, twee weken voordat de wijziging  van kracht wordt, schriftelijk op de hoogte worden gebracht. 

11.7 Opdrachten in abonnementsvorm worden, tenzij schriftelijk anders  overeengekomen, tot meerwerk berekend en door BCRUITMENT in rekening  gebracht. Meer werk kan ontstaan gedurende het uitvoeren van de overeenkomst  (opdracht). Als dan kan het meer werk in rekening worden gebracht. 11.8 Indien er sprake is van een speciaal verzoek van de opdrachtgever, welke buiten  het product/dienstenpakket van BCRUITMENT ligt en waarvoor specifieke kosten  moeten worden gemaakt, kunnen de kosten van voorbereiding aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. (na goed overleg en schriftelijke bevestiging van  BCRUITMENT en opdrachtgever) 

11.9 Kosten van begroting, berekeningen en daarmee verbonden tarieven en/of  prijzen voor speciaal te leveren diensten en/of producten kunnen door BCRUITMENT aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

11.10 Gedurende een overeenkomst (opdracht) dan wel door toedoen van  overheidsmaatregelen kan BCRUITMENT tussentijds de prijzen en/of tarieven  aanpassen. De opdrachtgever zal, voordat een wijziging en/of verhoging van kracht  wordt, van de reden op de hoogte worden gesteld. 

11.11 Indien de opdrachtgever, om welke reden dan ook, niet binnen de  overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat een  voorafgaande ingebrekestelling vereist is. BCRUITMENT is als dan gerechtigd de  opdrachtgever het gehele verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsmede de  vanaf de vervaldag over het verschuldigde bedrag berekende wettelijke rente in  rekening te brengen.

Artikel 12 Retentierecht 

12.1 BCRUITMENT is bevoegd haar prestatie, waaronder de verrichten van diensten,  geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien de opdrachtgever niet aan één of  meerdere van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst (opdracht) voldoet,  behoudens afwijkende dwingend rechtelijke wettelijke regelingen. Ingeval het niet  voldoen aan één of meerdere betalingsverplichtingen, dan is BCRUITMENT gerechtigd zonder waarschuwing vooraf haar verplichtingen op te schorten, totdat  volledig aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. 

12.2 BCRUITMENT kan het recht van retentie uitoefenen op alle producten en  diensten waarop de uitvoering van de overeenkomst (opdracht) betrekking heeft of  welke BCRUITMENT in het kader van de opdracht feitelijk onder zich heeft, indien de  opdrachtgever de kosten en/of betalingsverplichtingen samenhangend met de  uitvoering van de overeenkomst (opdracht) geheel of gedeeltelijk niet voldoet. Dit  geldt ook ten aanzien van die kosten die BCRUITMENT heeft moeten maken ter zake  van de zorg die zij heeft ten aanzien van het product/dienst c.q. de zaak in acht dient  te nemen. 

Artikel 13. Facturatie bij tijdverantwoording 

13.1 Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen  wijze van tijdverantwoording. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt  de tijd verantwoording middels door de opdrachtgeverschriftelijk geaccordeerde  urenstaten, die vooraf blanco door BCRUITMENT aangeleverd zijn. 13.2 De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien of te doen toezien dat de op de  urenstaten vermelde gegevens van de kandidaat correct en naar waarheid zijn  vermeld, zoals naam van de kandidaat, het aantal gewerkte uren, overuren, eventuele  toeslagen en werkelijk gemaakte onkosten. De opdrachtgeverstaat in voor de  tekeningsbevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor  de ondertekening van de urenstaten en de hieraan gerelateerde facturering. Zowel de  kandidaat als ook de opdrachtgever ondertekenen het tijdverantwoordingsformulier  voor akkoord, zodat er achteraf geen onduidelijkheden zullen ontstaan. 13.3 Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de kandidaat aan te leveren  urenstaten, behoudt de opdrachtgever een kopie van de urenstaat. Bij verschil tussen  de door de kandidaat bij BCRUITMENT ingeleverde urenstaat en het door de  opdrachtgever behouden afschrift, geldt de door de kandidaat bij BCRUITMENT ingeleverde urenstaat voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd  tegenbewijs door de opdrachtgever. 

Artikel 14. Concurrentie en schadeloosstelling 

14.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan de kandidaat waarvan het curriculum Vitae  of resumé is ontvangen en in 1e instantie door de opdrachtgever is afgewezen,  tenminste gedurende 12 maanden na dagtekening buiten medeweten van  BCRUITMENT te benaderen dan wel een arbeidsovereenkomst aan te bieden,  rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te  werk te stellen zonder daarbij BCRUITMENT te hebben geïnformeerd, tenzij  schriftelijk anders is overeengekomen. 

14.2 Indien de opdrachtgever het hiervoor genoemde verbod overtreedt, is hij met  onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan BCRUITMENT verschuldigd ter  grootte van de in deze algemene en betalingsvoorwaarden genoemde  bemiddelingsvergoeding ter hoogte van 25 % van het bruto jaarsalaris (incl.  vakantiegeld), tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen. 

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen 

15.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van  toepassing zijn, is Nederlands recht van kracht. Alle geschillen die voortvloeien uit  deze overeenkomst zullen bij uitsluiting door de bevoegde rechter worden beslist. 

Indien één der partijen een geschil aanwezig acht en aanhangig wil maken, zal hij dit  schriftelijk aan de andere partij kenbaar moeten maken. De opdrachtgever heeft  alsdan gedurende 1 maand het recht te kiezen voor beslechting van het geschil door  een volgens de wet bevoegde rechter. 

Artikel 16 Wijzigingsrecht 

BCRUITMENT heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan de  vullen. De opdrachtgever wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan. Indien de  opdrachtgever binnen 30 dagen na verzending van deze kennisgeving niet schriftelijk  laat weten, dat hij met de wijzigingen of aanvullingen instemt, wordt de opdrachtgever  geacht in te stemmen met de wijzigingen of aanvullingen. 

Artikel 17. Slotbepaling 

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of  vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige  van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen  worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk  aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen. 

Artikel 18. Depot Kamer van Koophandel 

Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den  Haag onder dossiernummer 76216683 (KvK nummer).